Naše Zásady zpracování osobních údajů

Společnost EDGE Consulting s.r.o. (dále jen Společnost, jako provozovatel internetových stránek www.gdprconsult.cz), se sídlem Ondrova 28/28, Kníničky, 635 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 103211, jakožto Správce Osobních Údajů tímto dokumentem (Zásady zpracování osobních údajů) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Případné změny zásad budou vždy zveřejněny na této stránce.

Postupujeme v souladu s následujícími právními předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále GDPR).

- Adaptační zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., který nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

- Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

- Případně pak v souladu s dalšími předpisy ...


Vymezení zpracování a ochrany Osobních údajů naší společností:

- Jméno a příjmení

- Název pozice

- Adresa společnosti/zaměstnavatele

- Telefonní / mobilní číslo

- Emailová adresa

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

- Zodpovězení dotazu zaslaného pomocí kontaktního formuláře na internetových stránkách.

- Při přihlášení k odběru novinek.

- Za účelem vypracování a zaslání nabídky.

- Za účelem zasílání obchodních sdělení v souvislosti s předešlým poskytnutím služeb.


Doba zpracování, práva subjektů osobních údajů a jejich uplatnění:

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu související aktivity, případně po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a Subjektem údajů, po dobu trvání smluvního vztahu, následně po zaniknutí smluvního vztahu po dobu pro splnění daných právních předpisů.

- Subjektům osobních údajů přiznává GDPR řadu práv. Jedná se především o právo na informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu ke kopii údajů, práva na opravu či výmaz údajů, práva na přenositelnost údajů, práva na omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování a práva na odvolání uděleného souhlasu. Dále má subjekt právo vznést stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ (www.uoou.cz).


Vysvětlení pojmů:

Za Osobní Údaj je považována jakákoliv informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (dále Subjekt). Za zpracování osobních údajů je považována jakákoliv operace zpracování osobních údajů, kterou správce cíleně, systematicky a za určitým účelem provádí, a to jak automatizovaně, tak i manuálně.

Subjekt Údajů - identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba (existující či potencionální zákazník, návštěvník internetových stránek), jejíž údaje jsou Správcem nebo Zpracovatelem zpracovávány.

ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad nebo ÚOOÚ).

DPO - Data Protection Officer - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů odpovídá za dodržování všech povinností vyplývajících z GDPR a obecně také za zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů je subjekt (právnická či fyzická osoba, orgán veřejné moci apod.), který jménem Správce provádí operace zpracování osobních údajů, kterými jej tento Správce pověřil. 


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře: